ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ

Pay – 0.15/word
i.e., Rs.150 per 1000 words

Sending
User Review
0 (0 votes)